یادداشت بیست و هفت ثبت شرکت

رسیدیم مرحله ای که باید تو سایت ثبت شرکتها ورود اطلاعات کنیم
یکی از بچه ها که وقتش آزادتره گفت میام سه شنبه با هم انجام بدیم گفتم باش

سه شنبه

مرحله اول دوم رو زدیم رفت

مرحله سه یکی یکی مشخصات بچه ها رو زدیم، کلیک که بره مرحله بعدی

سایت اورد که:
فلانی با مشخصاتی که تو سازمان ثبت احوال ازش هست تطابق نداره

...

خخخخ

به چهار نفر گیر داده

هیچی دیگه

هر روز میریم سایت ثبت  ببینیم دوست ما رو پیدا کرده یا هنو نمی شناسدش

یعنی

دولت الکترونیک رو باید ...

از روش چند تا کپی زد صادر کرد


منبع این نوشته : منبع
مرحله