یادداشت بیست و چهار حرف الکی

خیلی برام پیش اومده که بعضیا اومدن و شروع کردن به حرف زدن باهام
حرف ...
یعنی حرفی که اگه نمی زدن هم اتفاقی نمی افتاد

به نظرتون
دقیقً این کار یعنی چی؟

دوس دارن فقط یه چیزی بگن؟

دوس دارن من یه چیزی بهشون بگم؟

دوس دارن دو تایی با هم حرف بزنیم؟

مثال:

نشسته بودم مشغول گوشی یکی از دوستام اومده بود داشت دور می زد
می گه این مغازه ...  رو دیدی؟
می گم آره خیلی وقته زده
می گه چه بامزه هستش

مثالی دیگر:

آقا پسری کنارم راه می رفت
می گه شما فلانی هستین
می گم ن
میگه نسبتی هم ندارین
میگم ن...
می گه چه جالب

مثالی دیگر:

یه آقایی اومده می گه ببخشید ساعت هست خدمتتون ساعت چنده
می گم ساعت حدودً...
میگه ساعتتون فلان مارکه
می کم بله
می گه چه قد خوبه


باید این طور موقعها چی بگم دقیقً

من هیچ وقت آداب اجتماعی یاد نگرفتم

یکی به من یاد بدهلطفً


منبع این نوشته : منبع
ساعت ,دارن ,اومده